Popularne komentarze (206)
antykatotalib : Wyobraźcie sobie sytuacje, gdy Polska podpisuje np. z Rosją poddańczy układ na podstawie którego Polska zobowiązuje się m.in.;
1-Polska na swoim terytorium będzie utrzymywać na swój koszt wszystkich ambasadorów rosyjskich wraz z personelem pomocniczym (około 50 -60 tyś osób ), oraz wszystkie ambasady i placówki kulturalne Rosji działające na terytorium naszego kraju.
2- Dodatkowo w ramach tego układu weźmiemy na utrzymanie wszystkie rosyjskie szkoły oraz uczelnie wyższe działające na terenie naszego kraju, łącznie z kadrą, oraz polskim i rosyjskim personelem pomocniczym..
3- Polska wyraża zgodę aby rosyjscy agenci prowadzili na terenie polskich szkół i uczelni rosyjską indoktrynację, agitację, oraz mieli bezpośredni wpływ na programy nauczania , również w szkołach państwowych.
4- Polska zgodzi się też, aby Rosja posiadała na terytorium naszego kraju siatkę jawnych funkcjonariuszy, zarówno obcego – rosyjskiego pochodzenia, jak i rekrutowanych miejscowo. Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, więzień, jednostek wojskowych, i wszelkich innych instytucji i urzędów, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz Rosji i jej interesów.
5- W stosownych przypadkach rosyjscy funkcjonariusze w ramach prowadzonej na terytorium RP działalności wywiadowczej będą mieli tez pensje i przywileje co najmniej takie same jak Polscy pracownicy tych ośrodków, ale pod wieloma względami nie będą podlegać takim samym przepisom. Np. ci w szkołach nie będą podlegali kuratorium oświaty i ministerstwu edukacji.
6- Ponadto Polska przyzna rosyjskim funkcjonariuszom i agentom wszystkich szczebli bezpłatną nieograniczoną opiekę medyczną, oraz stosowne emerytury oraz inne świadczenia chorobowe.
7- W przypadku łamania prawa przez tych rosyjskich funkcjonariuszy – o ile nie zostali złapani na gorącym uczynku – Moskwa zastrzega sobie prawo do nie informowania polskich władz o przestępstwach dokonanych przez moskiewskich funkcjonariuszy.
8- Moskwa zastrzega sobie również prawo do podejmowania kroków zgodnie ze swoimi wyłącznymi interesami – np. nie poddawania się nadzorowi polskich instytucji i urzędów, zastrzega sobie tez prawo do wspierania i ochrony swoich agentów oraz przestępców, tuszowania popełnionych przestępstw, zastraszania ofiar przestępstw i ich rodzin, przenoszenia winnych przestępstw na inne placówki, kłamania, oskarżania swych przeciwników i innych wg własnych potrzeb, nakładania ekskomuniki na swych przeciwników i stosowania przeciw nim wszystkich możliwych środków nacisku.
9- Rosja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania swoich funkcjonariuszy do otwartego krytykowania państwa polskiego, do wpływania na polska politykę wewnętrzna i zewnętrzna, nie respektowania polskiego prawa stanowionego, do ingerowania i zmian w kierunki polskich badan naukowych i ingerowania w każdy inny dowolny aspekt życia społecznego i politycznego Polski.
10- Rosja zastrzega tez, ze jest niezależnym państwem i Polska nie ma prawa krytyki Moskwy i ich agentów, a wszelkie tego typu krytyki zostaną przez państwo moskiewskie uznane jako bezpośredni haniebny atak na ich rosyjskiego Boga i jedność terytorialna Moskwy.
11- Moskwa też nie podlega polskiemu prawu podatkowemu, jest podmiotem wyższym rangą, zatem jest dożywotnio zwolniona ze wszystkich opłat urzędowych oraz podatków lokalnych, np. od nieruchomości, oraz podatków od zysków uzyskanych na terenie Polski. Może też tymi zyskami dysponować wg własnej woli, może te środki transferować do swej Moskiewskiej siedziby, bądź każdej innej placówki poza terytorium Polski lub Ziemi.
12- Polska bezwarunkowo zobowiązuje się oddać Rosji – w naturze, lub lepiej w ekwiwalencie pieniężnym- wszystkie ziemie i nieruchomości jakie kiedykolwiek należały do władz Imperium Rosyjskiego, lub Związku Radzieckiego, albo obywateli któregoś z tych krajów, nawet te majątki i ziemie Zachodnie co do których Moskwa nie jest w stanie -prawnie lub historycznie – udowodnić swoich ówczesnych praw własności.
I co poddańcze ciemniaki, podoba się wam taki stan ? A co jeżeli to zamiast Moskwy były by Niemcy? A gdyby to był Izrael? Na pewno by się nie podobało ??? … ha,ha,ha,! A wiec dlaczego zgadzacie się na coś takiego w stosunku do WATYKANU?
zwiń

Reklamy