1) Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1492–1494 (przyczyną wybuchu wojny było dążenie wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego do oderwania od Litwy Księstw Wierchowskich);
2) Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1500–1503 (przyczyną wybuchu wojny był wzrost napięcia pomiędzy obu państwami, spowodowany ekspansywną polityką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego. Wykorzystał on osłabienie państwa polsko-litewskiego, w wyniku nieudanej wyprawy mołdawskiej);
3) Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1507–1508 („casus belli” stało się odrzucenie przez Rosjan ultimatum litewskiego, wzywającego Moskwę do zwrotu wszystkich ziem litewskich zdobytych po 1494 roku);
4) Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1512–1522 (Zygmunt I Stary podpisał sojusz zaczepno-odporny z chanem krymskim Mengli I Girejem. W 1512 Tatarzy krymscy, działając w porozumieniu z królem Polski przeprowadzili serię najazdów łupieżczych na południowe tereny Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wysunięte czambuły dotarły nawet pod Riazań. W drodze powrotnej na Krym, Tatarzy wypełniając postanowienia sojuszu, oddali w Kijowie Polakom i Litwinom 1/3 swoich łupów. Wszystko to, w połączeniu z oskarżeniami wysuwanymi przeciwko Polakom i Litwinom, o rzekome prześladowanie przebywającej na dworze wileńskim Heleny Moskiewskiej, wdowy po Aleksandrze Jagiellończyku, stało się „casus belli” dla wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III).
5) Wojna Polski i Litwy z Moskwą 1534–1537 (W marcu 1532 do Moskwy przybyło poselstwo litewskie Macieja Janowicza i Wasyla Czyża. Zażądali oni zwrotu Smoleńska, godząc się tylko pod tym warunkiem na podpisanie pokoju wieczystego z Wielkim Księstwem Moskiewskim. 25 grudnia 1532 minął termin sześcioletniego zawieszenia broni pomiędzy Moskwą a Polską i Litwą. Przedłużono je do 25 grudnia 1533. Wielki książę Wasyl III rozpoczął przygotowania do nowej operacji zaczepnej, mającej na celu zdobycie Kijowa. Wkrótce jednak umarł i rządy w Moskwie objęła jego żona Helena Glińska, sprawująca regencję w imieniu małoletniego Iwana IV. Król Polski Zygmunt I Stary, zdecydował się na wojnę z Moskwą w celu odzyskania Smoleńska i Siewierszczyzny).
6) Wojna Polski i Litwy z Rosją 1558–1570 (Główną przyczyną wybuchu tej wojny było parcie Rosji w kierunku Morza Bałtyckiego w celu opanowania niezamarzających zimą portów na terytorium Inflant. Bezpośrednim casus belli stała się interwencja państwa polsko-litewskiego w spór pomiędzy arcybiskupem ryskim – Wilhelmem Hohenzollernem a mistrzem kawalerów mieczowych – Johannem Wilhelmem von Fürstenbergiem).
7) I wojna polsko/litewska-moskalska (pskowska) 1577–1582 (W 1575 Iwan IV uderzył na Inflanty. Wojska rosyjskie zajęły port Salis, padła odizolowana Parnawa. Wojska Jana Hieronimowicza Chodkiewicza nie były w stanie powstrzymać parcia Rosjan. Wysłani jesienią do Rosji posłańcy usłyszeli trudne do przyjęcia warunki: przyznanie carowi tytułów wielkiego księcia smoleńskiego i połockiego oraz zrzeczenie się Inflant. W styczniu 1577 wojska rosyjskie pojawiły się w Estonii i uderzyły na Rewel).
8) II wojna Rzeczpospolitej z Moskwa 1609–1618 (Car Wasyl IV Szujski, obawiający się polskiej interwencji w sprawy Rosji, zawarł 28 lutego 1609 roku w Wyborgu wymierzony w Rzeczpospolitą sojusz ze Szwecją. W myśl jego postanowień Karol IX Waza miał oddać w ręce rosyjskie twierdze w Inflantach, odbite w czasie wojny polsko-szwedzkiej 1600–1611. Korpusy szwedzkie Edwarda Horna i Jacoba Pontussona de la Gardie połączyły się z wojskami rosyjskimi. Skopin-Szujski na czele 27-tysięcznego zgrupowania wojsk szwedzko-rosyjskich podjął próbę zniesienia polskiej blokady Moskwy. 23 lipca 1609 rozbił wojska Aleksandra Zborowskiego pod Twerem. W odpowiedzi na to Zygmunt III Waza ruszył na Smoleńsk, którego oblężenie rozpoczęło się we wrześniu 1609. Rozpoczęła się tym samym regularna wojna polsko-rosyjska)
9) III wojna Rzeczpospolita-Moskwa(smoleńska) 1632–1634 (Tuż po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej z lat 1609-1618 w Rosji powstała partia wojenna, której zamiarem było przygotowanie odwetu za doznane od Rzeczypospolitej upokorzenia. Śmierć Zygmunta III (30 kwietnia 1632) wywołała entuzjazm wśród wrogów Polski, a Gustaw Adolf w swym piśmie gorąco zachęcał cara, by wykorzystał okres bezkrólewia. Rosja, pomimo niedokończonych reform, postanowiła przystąpić do wojny, pragnąc wykorzystać zamieszanie związane z bezkrólewiem i wolną elekcją, licząc na zdobycie Smoleńska jeszcze przed wyborem nowego króla Polski);
10) IV wojna Rzecvzpospolita vs. Moskwa(ukraińska) 1654–1667 (wojna wybuchła w konsekwencji powstania Chmielnickiego i zawarcia ugody perejasławskiej. Spowodowała ona interwencję wojsk rosyjskich w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Car Rosji, Aleksy Romanow wypowiedział wojnę Rzeczypospolitej.
11) V wojna Rzeczpospolita-Moskwa (o sukcesję polską) 1733–1735 (Tzw. wojna o sukcesję polską. Rosja i Austria zawarły 13 września 1732 roku traktat -do którego trzy miesiące później przystąpiły Prusy – miał on nie dopuścić do objęcia tronu przez Stanisława Leszczyńskiego Leszczyńskiego. Doprowadziło to do zbrojnej interwencji sasko-rosyjskiej).
12) VI wojna Rzeczpospolita vs. Moskwa (barska) 1768–1772 (wojska rosyjskie wzięły udział w tłumieniu konfederacji barskiej, skierowanej przeciwko: kurateli Imperium Rosyjskiego nad Rzeczpospolitą i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu);
13) VII wojna Rzeczpospolita- Moskwa(targowicka) 1792 (starcie wojsk Rzeczypospolitej z wojskami rosyjskimi, występującymi dla wsparcia konfederacji targowickiej w celu obalenia ustroju wprowadzonego przez konstytucję 3 maja 1791 roku);
14) VIII wojna Rzeczpospolita-Rosja (kościuszkowska) 1794 (polskie powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom);
15) IX wojna polsko-rosyjska (listopadowa) 1830–1831 (polskie powstanie narodowe przeciw Rosji);
16) X wojna polsko-rosyjska (styczniowa) 1863–1864 ( polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu);
17) XI wojna polsko-rosyjska (bolszewicka) 1919–1921 (działania wojenne rozpoczęły obie strony – Rosjanie pomimo anulowania traktatów rozbiorowych usiłowali opanować terytoria Białorusi i Ukrainy, Polacy zajmowali tereny stanowiące obszary zagarnięte przez Rosję w wyniku rozbiorów. Dodatkowo, armie obu państw starły się na Ukrainie, gdzie wojska polskie poparły URL pod kierownictwem Semena Petlury. Dodatkową przyczyną było dążenie bolszewików do „eksportu” rewolucji na Zachód);
18. wojna polsko-radziecka (wrześniowa) 17 września 1939 – ZSRR w sojuszu z Hitlerem łamiąc pakt o nieagresji zaatakował i zajął zbrojnie wschodnie terytoria RP.

http://wiadomosci.onet.pl/forum/lawrow-w-dagens-nyheter-grozi-szwecji-jesli-ta-wej,0,2733131,213325031,czytaj.html

Reklamy