Tag Archive: miedviediew


Thank you, Russians!

We the people of Poland, which for the past seventy years have failed to accept the loss of our favorite sons murdered In the Katyn forest, thank the people of the Russian Federation and appeal for reconciliation.

We are touched by the help and solidarity we have received from Russia, and from its average inhabitants, during these tragic days. In the plane crash in Smolensk, near Katyn, we lost not only the head of our country, but once again as we did seventy years ago, we lost many gifted members of the elite circles of an independent Poland.

The crime committed against Polish officers In 1940 divided our nation for generations. Now we stand stunned by the blood of present day heroes sinking into the same soil. Both events are connected in terms of geography and pain, but in as much as the first was the result of Stalinist terror that also touched the Russian people themselves, the second was a horrible accident for which we cannot blame the host country.

Experiencing today’s tragedy we see that we are not alone as was the case seventy years ago. The legal successors to the Soviet Union, the Russian government and the Russian people are with us expressing sympathy and making easily understandable gestures of help. We are particularly moved by these words and actions because they negate the murder committed in history – they manifest a Russia, that we always wished for its citizens.

We are citizens of the Republic of Poland, but we are also the spiritual children of the Polish Pope John Paul II. This heritage obligates us to speak out and not leave these expressions of solidarity unrecognized.

For this reason we appeal to the Russian nation: let the new blood spilled near Katyn join us, let it help us reconcile with each other. Let it be a sign of a new beginning in Polish-Russian relations, relations long strained by mistrust, lies and prejudices. Let the Poles and Russians set an example for the world of how to rise above a terrible loss. We are certain that we share the same conviction; evil will not win, good will triumph over evil!

Thank you from the bottom of our hearts for the goodness we are experiencing from you during these difficult days. We are hopeful that together we can build more goodness in the future – for Poland, for Russia for Europe and the world.

The Foundation for European Studies “Sarmacja” in Kraków
Zdzisław Jurkowski, Father Professor. Jan Szczepaniak, Aleksander Galos, Bartłomiej Sienkiewicz

‚Nowa Europa Wschodnia’ bimonthly
Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki

‚Tygodnik Powszechny’ weekly
Ks. Adam Boniecki

‚Onet.pl’ internet portal
Marek Dziewięcki

Reklamy

Zwracamy się do obywateli Federacji Rosyjskiej z podziękowaniami i apelem o pojednanie. Jesteśmy pod wrażeniem pomocy i solidarności, jakich doświadczamy od państwa rosyjskiego, a także zwykłych mieszkańców Rosji, w tragicznych dla nas okolicznościach.

My, obywatele Polski, która przez ostatnie siedemdziesiąt lat wciąż nie pogodziła się z utratą swoich najlepszych synów zamordowanych w lesie katyńskim, zwracamy się do obywateli Federacji Rosyjskiej z podziękowaniami i apelem o pojednanie.

Jesteśmy pod wrażeniem pomocy i solidarności, jakich doświadczamy od państwa rosyjskiego, a także zwykłych mieszkańców Rosji, w tragicznych dla nas okolicznościach. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w pobliżu Katynia, straciliśmy nie tylko głowę państwa, ale i znów, jak przed siedemdziesięciu laty, część elity niepodległej Polski.

Zbrodnia dokonana na polskich oficerach w 1940 roku podzieliła nasze narody na pokolenia. Teraz stoimy porażeni krwią współczesnych, która po raz kolejny wsiąkła w tę samą ziemię. Oba wydarzenia łączy miejsce i ból, ale o ile pierwsze było wynikiem stalinowskiego terroru, dotykającego także samych Rosjan, drugie było nieszczęściem, za które nie można winić gospodarzy.

Przeżywając dzisiejszą tragedię widzimy, że nie jesteśmy sami, tak jak to było siedemdziesiąt lat temu. Są z nami, łącząc się we współczuciu i powszechnie zrozumiałym języku gestów i pomocy, władze i obywatele Rosji – państwa, które jest prawnym sukcesorem ZSRR. Odbieramy te gesty i słowa szczególnie silnie, bo są zaprzeczeniem istoty zbrodni sprzed lat – są manifestacją takiej Rosji, której zawsze życzyliśmy jej mieszkańcom.

Jesteśmy obywatelami Państwa Polskiego, ale i duchowymi dziećmi papieża Polaka – Jana Pawła II. To dziedzictwo zobowiązuje nas do zabrania głosu, niepozostawienia tej solidarności bez odpowiedzi.

Dlatego zwracamy się do rosyjskiego narodu: niech ta nowa krew rozlana pod Katyniem nas połączy, niech pomoże nam pojednać się ze sobą. Niech będzie znakiem nowego początku w relacjach polsko-rosyjskich, relacjach nieobarczonych nieufnością, kłamstwem i urazem. Niech Polacy i Rosjanie wspólnie staną się dla świata przykładem wzniesienia się ponad okrutny los. Bo wierzymy, że łączy nas to samo przekonanie: zło nie zwycięży, zło będzie dobrem przezwyciężone!

Za to dobro, którego od Was doświadczamy w tych dniach, z całego serca dziękujemy. Jesteśmy pełni nadziei, że wspólnie możemy budować dobro w przyszłości – dla Polski, dla Rosji, dla Europy i świata.

Zdzisław Jurkowski, Ks. prof. Jan Szczepaniak, Aleksander Galos, Bartłomiej Sienkiewicz
Fundacja Badań Europejskich „Sarmacja” w Krakowie

Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki
„Nowa Europa Wschodnia”

Ks. Adam Boniecki
„Tygodnik Powszechny”

Marek Dziewięcki
Onet.pl

обращаемся к гражданам России с благодарностью за их призыв к примирению. Мы восхищены той помощью и солидарностью, которые обращены к нам как со стороны российского государства, так и со стороны рядовых жителей России в этот трагический для нас период.

Мы, граждане Польши, которая на протяжении последних семидесяти лет не могла примириться с потерей своих лучших сынов, убитых в катынском лесу, обращаемся к гражданам России с благодарностью за их призыв к примирению.

Мы восхищены той помощью и солидарностью, которые обращены к нам как со стороны российского государства, так и со стороны рядовых жителей России в этот трагический для нас период. В авиакатастрофе под Смоленском вблизи Катуни мы утратили не только главу государства, но и снова, как семьдесят лет тому назад, потеряли часть элиты независимой Польши.

Преступление, совершенное по отношению к польским офицерам в 1940 году, развело наши народы на многие годы. Сейчас мы стоим окропленные кровью наших современников, капли которой в очередной раз просачиваются во все ту же землю. Оба эти события объединяет место и боль, и если первое было следствием сталинского террора, который затрагивал и самих россиян, то второе явилось несчастьем, за которое мы не можем винить хозяев российской земли.

Переживая сегодняшнюю трагедию, мы понимаем и чувствуем, что мы не одни, так как это было семьдесят лет тому назад. Мы ощущаем, что рядом с нами, объединяясь в сочувствии и говоря на всем понятном языке жестов и помощи, находятся власти и граждане России – государства, являющегося правопреемником СССР. Мы воспринимаем эти жесты и слова особенно ощутимо, ибо они являются отрицанием сущности преступления многолетней давности – они являются манифестацией такой России, которой мы всегда желали ее народу.

Мы – граждане Польского Государства, но в то же время мы духовные дети поляка Папы Римского Иоанна Павла II. Это наследие обязывает нас просить слова, не оставляя этой солидарности без ответа.

Поэтому мы обращаемся к российскому народу: пускай эта свежая кровь, разлитая под Катынью, объединит нас, пускай поможет нам примириться друг с другом. Пусть станет она знаком нового начала в российско-польских отношениях, которые не отягощены недоверием, ложью и обидами. Пусть поляки и россияне вместе сообща для всего мира примером того, что можно быть выше жестокой судьбы. Ибо мы верим в то, что нас объединяет общее убеждение: побеждает не зло, побеждает и торжествует только добро!

За то добро, которое мы получаем от Вас в эти дни, мы благодарим Вас от всего сердца. Мы очень надеемся на то, что вместе с Вами мы можем создавать благо в будущем – благо для Польши, для России, для Европы.

Здислав Юрковски, Ксендз профессор Ян Щепаняк, Александер Галос, Бартоломей Сенкевич
Фонд Европейских Исследований «Сарматия» („Sarmacja”) в Кракове

Малгожата Ноцунь, Анджей Бжезецкий
Новая Восточная Европа („Nowa Europa Wschodnia”)

Ксендз Адам Бонецкий
Тыгодник Повшехны (“Tygodnik Powszechny”)

Марек Дзевенцкий
Портал Oнет (Onet.pl)